Maatschappij

Nieuw kabinet scherpt klimaatdoelen aan

Na de langste formatie ooit stond op 10 januari dan eindelijk een nieuw kabinet op het bordes van Paleis Noordeinde. Een coalitie van VVD, D66, CDA en CU sloot een regeerakkoord onder het motto ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Bij VEMW hebben we hooggespannen verwachtingen van het kabinet-Rutte IV. De enorme uitdagingen die er liggen op het gebied van energietransitie pakken we graag met het kabinet en andere stakeholders op.

Klimaatfonds

Het nieuwe kabinet reserveert € 35 miljard voor een klimaatfonds voor de komende 10 jaar. Dat fonds moet helpen om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaatneutrale technologieën, waarbij de nadruk ligt op grote, samenhangende programma’s.

Lastenstijging

Naast stimulerende maatregelen ligt er ook een lastenstijging in het verschiet. In het coalitieakkoord is voor de industrie bijna € 3,8 miljard aan Energiebelasting (gas en elektriciteit) ingeboekt. Het is niet bekend hoe de verdeling van die lasten gaat plaatsvinden en wat de consequenties zijn voor industriesectoren en afnamecategorieën. De coalitie wil bovendien komen tot verplichte vullingspercentages voor de gasvoorraden (bergingen) om zo de afhankelijkheid van andere landen te verkleinen. Wat zo’n verplichting gaat kosten en wie die rekening gepresenteerd krijgt, is nu ook nog onduidelijk.

Afspraken met industrie

Het nieuwe kabinet ziet de industrie niet langer als probleem, maar juist als een deel van de oplossing voor de energie- en klimaatuitdagingen. Met die industrie – te beginnen met de 10 tot 20 grootste uitstoters in de ETS-sectoren – wil het kabinet stevige, bindende afspraken maken. De prikkels voor verduurzaming wil het kabinet versterken door het verhogen van de marginale heffing bovenop de prijs in het EU-ETS. Om zekerheid te creëren, wordt een oplopende bodemprijs voor de ETS-prijs geïntroduceerd, bij voorkeur in samenspraak met omringende landen. Een eventuele meeropbrengst van de marginale heffing en de oplopende bodemprijs moet terugvloeien in het klimaatfonds voor verduurzaming van bedrijven.

Hernieuwbare energie stimuleren

Het kabinet gaat het aanbod van hernieuwbare energiebronnen stimuleren door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. De productie en import van waterstof wordt opgeschaald, maar het gebruik van houtige biomassa zo snel mogelijk afgebouwd. De ruimte voor carbon capture storage (CCS) wordt vergroot. De kerncentrale in Borssele moet langer openblijven en het kabinet bereidt stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales voor.

“VEMW heeft hooggespannen verwachtingen”

 

Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW, reageert op de plannen van kabinet-Rutte IV:

“VEMW heeft hooggespannen verwachtingen van het nieuwe kabinet. Zo is het goed dat in het regeerakkoord de industrie een belangrijke plaats is toebedeeld, als deel van de oplossing voor de energie- en klimaatuitdagingen, en dat de stikstofbarrières actief worden aangepakt. Het is van belang dat de betrokken ministers vooral inzetten op die zaken waar zij de meeste toegevoegde waarde kunnen genereren. Allereerst de ruimtelijke inpassing van de aanzienlijke hoeveelheid extra hernieuwbare energieproductie en de benodigde infrastructuur. Daarvoor is meer nodig dan alleen een crisis- en herstelwet. Dat geldt zeker ook voor een adequate en tijdige beschikbaarheid van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, CCS en warmte. De overheid moet verantwoordelijkheid nemen voor de ruimtelijke inpassing en de bekostiging van aanloop- en vollooprisico’s. Van cruciaal belang voor investeringen in de industrie is rechtszekerheid en rechtsbescherming van netgebruikers. Het is de taak van de overheid om daar in het wettelijk kader voor de infrastructuur en het marktmodel invulling aan te geven. Tot slot moeten technologische vernieuwingen en opschalingsmogelijkheden gestimuleerd blijven worden. Alleen dan kunnen eindgebruikers – bedrijven en burgers – hun investeringen doen om de afgesproken 2030-klimaatdoelen doeltreffend en doelmatig te realiseren. VEMW is klaar om de enorme uitdagingen in de energie-, grondstoffen- en industrietransitie samen met dit kabinet en andere stakeholders aan te gaan. Ieder vanuit zijn rol, mogelijkheden en toegevoegde waarde.”

Hans Grünfeld
hg@vemw.nl | 0348 48 43 66

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 31 december. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. Zie voor verdere informatie de statuten, artikel 7, lid 4 en onze website.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur