Visie

Landelijk Actieprogramma Netcongestie: goed vertrekpunt, maar geen oplossing

Op 20 december jl. heeft minister Rob Jetten het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN) in ontvangst genomen. In dit LAN zijn maatregelen in kaart gebracht die de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet zouden moeten verkleinen. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van het actieprogramma, maar is teleurgesteld over de uitkomst. Algemeen Directeur Hans Grünfeld: “Het plan schiet echt tekort en is geen oplossing voor dit grote, maatschappelijke probleem.”

De huidige capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet zijn niet alleen slecht nieuws voor Nederlandse bedrijven. Ook particulieren ervaren bijvoorbeeld dat zij stroom van zonnepanelen niet kunnen terugleveren aan het net. Om een eind te kunnen maken aan deze zorgwekkende ontwikkeling, moet er zicht komen op een snelle uitbreiding van het net. “En het LAN schetst dat perspectief niet”, constateert Grünfeld. “Zo worden er geen data genoemd waarop bepaalde doelen behaald moeten worden. En het blijft volstrekt onduidelijk of de investeringsplannen van de netbeheerders wel voldoende zijn.” Hij is van mening dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen bij dit complexe vraagstuk. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het afdekken van bepaalde risico’s, die de betrokken marktpartijen niet zelf kunnen dragen.

Beter anticiperen

Waar VEMW wel blij mee is, is de afgesproken verbetering van het proces voor de ontwikkeling van investeringsplannen van netbeheerders. “Dat is onmisbaar om te komen tot een goede planning van de uitbreiding van de infrastructuur. In het verleden hebben netwerkbedrijven te vaak belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen gemist. Door intensievere samenwerking en afstemming met vertegenwoordigers van netgebruikers zoals VEMW, kunnen zij veel beter anticiperen op veranderingen. Waar wij voorheen pas na de planvorming onze mening konden geven, worden wij er nu in een eerder stadium bij betrokken. En ja, dat is winst.”

Rol provincie

Grünfeld probeert zijn optimistische kijk te behouden, maar stelt eerlijk vast dat wat hem betreft het glas toch echt halfleeg is. Hij noemt het actieprogramma zoals dat er nu ligt ‘een gemiste kans’. “En dan heb ik het nog niet eens over de principiële bezwaren die wij als VEMW hebben. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een zogenaamde congestion charge, een soort file-beprijzing. Het komt erop neer dat de slachtoffers van het tekort aan netcapaciteit de rekening gepresenteerd krijgen. Dat is wat ons betreft volstrekt onacceptabel en het draagt op geen enkele manier bij aan de oplossing van het probleem.” Grünfeld heeft ook zijn bedenkingen over de rol van de provincies. Zij willen betrokken worden bij het maken van keuzes als het gaat om het prioriteren van aansluitingen. “Zeer onwenselijk! Het is bovendien in strijd met Europese regelgeving, die zegt dat iedereen recht heeft op een aansluiting. En ook hier is onze kritiek dat deze aanpak per saldo niks oplost.”

Krachtige prikkel

Samenvattend besluit Grünfeld dat het Landelijk Actieprogramma Netcongestie geen eindstuk moet zijn, maar veel meer een beginpunt. “Het plan wordt geëvalueerd en wij zullen blijven aandringen op versterking en verbetering ervan. Daarbij benadrukken we steeds weer de noodzaak van een krachtige prikkel om netbedrijven te stimuleren hun netten uit te breiden als de markt daarom vraagt. Want dat is en blijft uiteindelijk het belangrijkste instrument om de congestie aan te pakken.”

 

Hans Grünfeld
Algemeen Directeur
hg@vemw.nl | 0348 48 43 66

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur