Politiek

Water en bodem meer sturend in ruimtelijke ordening: wat zijn de gevolgen?

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft in november 2022 een brief aan de Kamer gestuurd over water en bodem. In de brief stelt hij een pakket aan maatregelen voor om water en bodem meer sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening. Het kabinet wil al in de planvorming rekening houden met de gevolgen voor water en bodem en niet pas achteraf geconfronteerd worden met mogelijk nadelige gevolgen. We lichten hier drie belangrijke voorstellen nader toe.

In de brief legt de minister uit dat we steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aanlopen. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend en het voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk. De kwaliteit en beschikbaarheid van water en bodem hebben grote invloed op onze scheepvaart, landbouw, energievoorziening, industrie en natuur.

Drinkwaterbesparing

In de optiek van het kabinet moeten water en bodem voortaan dus meer sturend zijn. Kijken we naar de keuzes die gemaakt worden, dan zijn er met name drie onderwerpen die de zakelijke watergebruiker treffen. Op de eerste plaats is dat drinkwaterbesparing. Grootverbruikers wordt gevraagd om het drinkwatergebruik voor 2035 met 20% te reduceren. Wij als VEMW kunnen ons in deze doelstelling vinden en denken ook dat het haalbaar is. In het voorjaar komen wij met een visie op verduurzaming van het industriële watergebruik, waarin wij gebruikers handvatten geven om tot verdere drinkwaterbesparing te komen. Overigens beschouwen wij de veiligstelling van de toekomstige zoetwatervoorziening als een gezamenlijke opgave, waarin naast het bedrijfsleven ook waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en de overheid een rol hebben.

Beperking koelwaterlozingen

De tweede keuze die het kabinet maakt, gaat over koelwaterlozingen. Thermische verontreiniging – een te hoge watertemperatuur – kan negatieve gevolgen hebben voor planten en dieren. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de maximumtemperatuur van het ontvangende water. Daar geldt nu nog een maximum van 28°C en het voorstel is om dat te verlagen naar 25°C. Dit zal in de praktijk tot problemen leiden omdat oppervlaktewater vooral in droge, warme zomers die 25°C al snel bereikt. Dat zou betekenen dat er dan geen ruimte meer is voor lozingen. En geen ruimte voor lozingen betekent geen of minder ruimte om te produceren. Hoewel in de brief nog geen startdatum wordt genoemd en de afspraak alleen gaat gelden voor nieuwe situaties, vinden wij dit een ingrijpende maatregel. We zijn bezorgd over de gevolgen ervan voor koelwatergebruikers. We vinden het daarom belangrijk dat dit voorstel uiterst zorgvuldig wordt uitgewerkt. Gelukkig heeft minister Harbers laten weten hierover het gesprek met onder meer VEMW aan te zullen gaan.

Grondwaterplafond

De derde keuze die wij hier willen toelichten, is dat provincies een grondwaterplafond gaan instellen. De provincie geeft dan aan hoeveel grondwater er maximaal uit de grond mag worden gehaald. Dit treft alle bedrijven die grondwater onttrekken. De kans is aanwezig dat deze bedrijven in bepaalde regio’s met beperkingen worden geconfronteerd. Wij onderkennen zeker het belang van een dergelijke afspraak, maar vragen de politiek met klem om de gevolgen hiervan voor het vestigingsklimaat niet uit het oog te verliezen. De maatregel kan er immers toe leiden dat bedrijven zich genoodzaakt zien om hun activiteiten te staken en dat zou slecht nieuws zijn voor de regionale economie.

De volledige kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ lezen? Klik hier.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 31 december. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. Zie voor verdere informatie de statuten, artikel 7, lid 4 en onze website.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur