Regelgeving

ACM Methodebesluit Gas 2022-2026

‘Kleinere groep gasverbruikers mag straks niet de rekening gaan betalen’

Er dreigt een scheve situatie te ontstaan in wie straks de hogere tarieven voor gastransport moeten gaan betalen, zegt Dirk Jan Meuzelaar, scheidend voorzitter van de VEMW taakgroep gassen. “Het is voor ons onacceptabel dat de aangeslotenen de komende jaren via tariefverhogingen moeten gaan betalen voor kosten die verder in de toekomst liggen.”

Netbeheerders werken in een gereguleerde markt. Dat betekent dat zij gehouden zijn aan maximum aansluit- en transporttarieven voor gas en elektriciteit. De ACM houdt toezicht op netbeheerders en de tarieven die zij bij klanten in rekening brengen. Dat doet zij ook bij Gas Transport Services (GTS), die het gastransport in ons land verzorgt. De ACM legt een methode van regulering voor ten minste drie en ten hoogste vijf jaar vast in zogeheten methodebesluiten. De netbeheerders doen jaarlijks op basis van de methodebesluiten een voorstel aan de ACM voor de tarieven voor de gereguleerde diensten. Deze tarieven hangen onder meer af van de doelmatige kosten van de netbeheerder en het verwachte afzetvolume. De ACM stelt de tarieven vast in de tarievenbesluiten.


Dirk Jan Meuzelaar

Onderzoek

Taakgroepsecretaris Jacques van de Worp: “In 2019 is de voorbereiding gestart voor de volgende reguleringsperiode van 2022 tot 2026 voor landelijk gasnetbeheerder GTS. De ACM heeft onderzoek gedaan hoe kan worden omgegaan met de structurele afname van het aardgasverbruik in de toekomst als gevolg van de energietransitie en de afbouw van de gaswinning uit het Groningen gasveld. Op basis van het onderzoek MOet Regulering Gas ANders (MORGAN) heeft de toezichthouder de volgende conclusie getrokken: Voorkomen moet worden dat een steeds kleinere groep gasverbruikers in de volgende jaren de volledige rekening van GTS moet gaan betalen met steeds hogere tarieven en daarmee kosten per resterende afnemer. Kosten die bovendien in afnemende mate in relatie staan tot de diensten die GTS levert.”


Jacques van de Worp

‘Dit Ontwerp Methodebesluit leidt tot discriminatie tussen netgebruikers’

Opgewekt vertrouwen

Het vervolg van de ACM op het dossier MORGAN is HOGAN: Hoe moet Gasregulering Anders? Van de Worp: “Het uitgangspunt van de ACM daarbij is onder meer dat op basis van opgewekt vertrouwen de investeerder (de Staat) in de gasnetten zijn investeringen moet kunnen terugverdienen, vermeerderd met een redelijk rendement. Wij, als VEMW, zijn het niet eens met deze eenzijdige opvatting en verzetten ons hier nadrukkelijk tegen. Immers, ook jegens de afnemer geldt opgewekt vertrouwen: Volgens de regulering mogen louter doelmatige kosten in rekening worden gebracht. Niet-doelmatige kosten komen voor rekening van de netbeheerder en de Staat door assets af te waarderen in plaats van – versneld – af te schrijven.”

Discriminatie

Meuzelaar: “De ACM stelt zelf vast dat het netgebruik tussen nu en 2050 in sterke mate zal dalen. Dit leidt ertoe dat een afnemend aantal netgebruikers de jaarlijkse afschrijvingen moet dragen en een verdeling van kapitaalkosten over de tijd die niet in lijn is met het afnemende netgebruik.” Hij legt uit dat de ACM kiest voor een zogeheten degressieve afschrijvingsmethode. “Dat betekent dat het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt. Deze keuze in het ontwerpbesluit leidt volgens VEMW tot discriminatie tussen netgebruikers over de tijd. Anders gezegd: De gebruikers anno 2022 gaan meer kosten betalen en de gebruikers in 2026 en de jaren daarna minder.”

Haken en ogen

Er zitten nog meer haken en ogen aan het ‘Methodebesluit GTS 2022 – 2026’ dat er nu ligt, maar dit zijn de voornaamste, zegt Van de Worp. “Eind vorig jaar heeft VEMW haar zienswijze op het ontwerp ingediend bij de ACM, die onze grote bezwaren in stand heeft gelaten. Reden voor ons om naar de rechter te stappen. Die zal moeten beslissen of het Methodebesluit wel, op welke punten, of niet in stand kan blijven. Wordt vervolgd dus.”

Zie ook: De ontwikkeling van de gasmarkt tussen 2000 en 2030

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur