Beleid

‘Nationaal Water Programma houdt rekening met belangen van de industrie’

Het Nationaal Water Programma (NWP) beschrijft de nationale beleids- en beheerdoelen op het gebied van klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoet water en waterverdeling, waterkwaliteit en natuur, scheepvaart, en de functies van de rijkswateren. In het NWP wordt ook aandacht besteed aan de belangen van de industrie, zegt Mattie Busch, afdelingsmanager Waterkwaliteit en -Kwantiteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Nationaal Water Programma is een breed en veelomvattend plan, legt Busch uit. “Het bestrijkt diverse gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met droogte, onze dijken, en het borgen van de drinkwatervoorziening en de bevaarbaarheid van onze rivieren en kanalen.” Het NWP richt zich daarbij op de raakvlakken binnen en tussen de verschillende waterthema’s, ook in de verschillende ‘water’gebieden: De Noordzee, Zuidwestelijke Delta, het Waddengebied, IJsselmeergebied, Rivieren, Kanalen en Rijnmond-Drechtsteden. Busch: “Hierdoor brengen we samenhang in het waterbeleid aan. Daarnaast laten we de raakvlakken zien tussen water en andere thema’s, zoals landbouw, landschap, bodem en het energie- en klimaatbeleid. Het programma biedt daarmee overzicht en inzicht van wat ons nu en in de toekomst te wachten staat.”

‘We werken samen met partijen en stemmen ons waterbeleid daarop af’


Mattie Busch

Integraal programma

Wij willen een integraal waterprogramma waar partners en betrokkenen goed mee uit de voeten kunnen, zowel qua beleid als in de uitvoering, stelt Busch. “Omdat water zo belangrijk is voor Nederland, werken we al in een vroeg stadium samen met partijen die hier een belang in hebben en organiseren we afstemming. Dit doen we met medeoverheden, drinkwaterbedrijven, maatschappelijke organisaties en branche- en sectorpartijen.”

Kampioen water vasthouden

Een belangrijk aandachtspunt in het NWP voor de komende jaren is onder meer de beschikbaarheid van water, zegt hij. “Van kampioen water afvoeren moeten we ook kampioen water vasthouden worden. Dat heeft de droogte van de afgelopen jaren ons geleerd. De lessen uit de door de minister van IenW gestarte beleidstafel droogte zijn ook meegenomen in het NWP.” Ook grondwater is een punt van aandacht, zegt Busch. “Het is bijvoorbeeld een belangrijke bron voor drinkwater en wordt tevens gebruikt voor andere doeleinden. De hoeveelheid grondwater voor de drinkwatervoorziening moet gewaarborgd zijn. Dat heeft gevolgen voor de hoeveelheid water die aan de bodem onttrokken kan worden voor andere functies, zeker in tijden van droogte. Het is niet voor niets dat er een studiegroep grondwater is opgericht door betrokken partijen om de opgave in kwaliteit en kwantiteit in beeld te brengen. Verder vraagt waterkwaliteit ook aandacht de komende jaren. Denk aan opkomende stoffen.”

‘Een belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van water’

Industrie

Bij de samenstelling van het NWP is rekening gehouden met industriële belangen, zegt Busch. “We zijn tijdens de totstandkoming van het NWP intensief met VEMW in gesprek geweest. Sowieso is er met VEMW veelvuldig contact. Zo werken we, als vervolgactie op de beleidstafel droogte, bijvoorbeeld samen in de pilot om waterprofielen voor tien industriële bedrijven op te stellen in de Botlek. Daarnaast kijken we samen naar de aanpassing van het handboek koelwater. Door klimaatverandering en het veelvuldig voorkomen van warme zomers zien we het dilemma ontstaan van water dat te warm is om te lozen. Ook de Kaderrichtlijn Water stelt hier strengere eisen aan. Vraag is hoe we de hoeveelheid te lozen koelwater van 25 graden Celsius of meer kunnen verminderen, zodat de waterbiodiversiteit niet in gevaar komt. En we kijken hoe we samen met de industrie afspraken kunnen maken om de hoeveelheid koelwateradditieven terug te dringen.”

Afspraken gemaakt

VEMW was ook intensief betrokken bij de versnellingstafel opkomende stoffen die afgelopen regeerperiode onderdeel was van de Delta-aanpak, zegt Busch. “We hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van vergunningverlening voor industriële lozingen. Het is een goede zaak dat VEMW daarin het voortouw neemt en haar leden oproept aan te geven welke stoffen zij nu precies lozen. Al dit soort onderwerpen wegen in belangrijke mate mee in het waterbeleid dat we als ministerie van IenW maken en uitvoeren, en alle zijn daarom terug te vinden in het Nationaal Waterprogramma.”

‘Stevig verankerd in het NWP’
Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Het Nationaal Water Programma richt zich daarbij op beleid, en het Beheer- en ontwikkelplan op het beheer van de rijkswateren. Deze twee plannen worden voor de periode van 2022-2027 in één programma samengebracht: het Nationaal Water Programma (NWP). Stakeholders zijn vorig jaar meermaals in de gelegenheid zijn gesteld om input voor het NWP te leveren, zegt Roy Tummers, directeur Water van VEMW. “We hebben ervoor gezorgd dat de industriële watergebruiker een volwaardige plek krijgt in het NWP. Het ministerie van EZK heeft daarbij een handje geholpen. Daardoor zijn de belangen van de industriële watergebruiker stevig verankerd in het NWP.”

Toekomstbestendig water in Nederland
Het Nationaal Waterplan biedt een overzicht van de ontwikkelingen binnen het waterdomein en legt nieuw ontwikkeld beleid vast voor de jaren 2022–2027. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van het NWP. Ook andere overheden, drinkwaterbedrijven, maatschappelijke organisaties en branche- en sectorpartijen zijn bij de totstandkoming ervan betrokken.

Centraal in het NWP staan schoon, veilig en voldoende water dat klimaatadaptief en toekomstbestendig is. Maar er is ook aandacht voor de raakvlakken van water met andere sectoren.
Op grond van Europese regelgeving en de nationale Waterwet zijn iedere zes jaar nationale plannen voor water nodig. Naast het Nationaal Waterplan en Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren zijn het Programma Noordzee, de stroomgebiedbeheerplannen en de overstromingsrisicobeheerplannen onderdeel van het NWP.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur