Vereniging

Kort verslag Algemene ledenvergadering

Op 15 juni jl. vond in Woerden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De leden hebben de jaarrekening 2022 goedgekeurd en zijn akkoord gegaan met de keuze van de accountant voor het boekjaar 2023. Dit is WGS Accountants uit Utrecht. Verder stond op de agenda het voorstel voor een verhoging van de contributie in 2024 met 5%. Ook dit is door de leden goedgekeurd.

Tenslotte is aan de leden het voorstel om de statuten, die dateerden uit 2003, te wijzigen. De belangrijkste voorgestelde veranderingen waren:

  • De terminologie is, waar nodig, gemoderniseerd.
  • De WBTR-voorschriften, die in 2021 van kracht werden, zijn geïmplementeerd.
  • Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten zijn twee aparte documenten geworden.
  • Mogelijkheid om een digitale ALV te houden
  • Geen papieren c.q. aangetekende correspondentie maar communicatie per mail
  • Waterstof als energiedrager toegevoegd als mogelijke toekomstige contributiegrondslag
  • Functie van vicevoorzitter in het bestuur toegevoegd (artikel 8 statuten)
  • Rol en functie van Dagelijks Bestuur geactualiseerd (art. 7 en 8 statuten)
  • De energie- en waterverbruiken worden vanaf 2024 één maal per twee jaar geïnventariseerd.

 

De leden zijn akkoord gegaan met dit voorstel.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur