Beleid

Vewin, VNCI en VEMW hebben een sjabloon ontwikkeld voor bedrijven en drinkwaterbedrijven. Het sjabloon is bedoeld om het vergunningsproces te versoepelen

Transparantie over lozingen om drinkwater veilig te stellen

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, gaan Vewin, VNCI en VEMW de informatievoorziening over (voorgenomen) lozingen verbeteren. Ze hebben daarom een sjabloon ontwikkeld voor bedrijven en drinkwaterbedrijven. Bij een lozing die effect kan hebben op de drinkwatervoorziening, dient dit sjabloon als startpunt voor de dialoog tussen beide partijen.

Aan de bestuurlijke versnellingstafel ‘Opkomende stoffen’, die valt onder de Delta-aanpak waterkwaliteit, is vastgesteld dat het belangrijk is om meer en vroegtijdig inzicht te krijgen in industriële lozingen en de mogelijke effecten daarvan op de drinkwatervoorziening. Er is behoefte aan transparantie over waar geloosd wordt, om welke stoffen het gaat en in welke concentratie. Aan de versnellingstafel is afgesproken om daar concreet invulling aan te geven en Vewin, VNCI en VEMW hebben deze handschoen opgepakt. Zij hebben gekozen voor een heel pragmatische oplossing en een sjabloon voor informatievoorziening ontwikkeld. Dit sjabloon is bedoeld om het overleg tussen het lozende bedrijf en het drinkwaterbedrijf te faciliteren.

Roy Tummers
Directeur Water
rt@vemw.nl | 0348 – 48 43 52

Weloverwogen beslissing

De drie partijen stellen voor dat bedrijven die een lozingsvergunning aanvragen of een lozingsvergunning willen wijzigen, het sjabloon gebruiken als houvast voor de afstemming met het betreffende drinkwaterbedrijf. In deze afstemming bespreken de partijen welke informatie relevant is voor de vergunningverlener om een weloverwogen beslissing te nemen. En dat is belangrijk, zeker sinds de vergunningverlener sinds 2019 verplicht is om te kijken naar de effecten van een lozing op de drinkwatervoorziening. Vewin, VNCI en VEMW adviseren om het sjabloon in het vooroverleg te verstrekken aan het lozende bedrijf en voor het gebruik ervan een beknopte handreiking op te stellen voor vergunningsverleners en bedrijven.

Het sjabloon omvat de volgende gegevens:

  • Naam bedrijf
  • Contactpersoon
  • Bevoegd gezag
  • Soort afvalwaterstroom
  • Lozingspunt
  • Innamepunt drinkwatervoorziening
  • Drinkwater-gerelateerde stoffen (genormeerde en niet-genormeerde stoffen)
  • Procedure calamiteiten

Harrie Timmer, senior beleidsmedewerker bij VEWIN:

“Het sjabloon, en het delen ervan onder onze leden, is een laagdrempelig en praktisch handvat om met elkaar in gesprek te komen voordat je in de formele procedures belandt. Op deze manier zullen procedures naar verwachting soepeler verlopen.”

Rhea Lambregts, beleidsadviseur Milieu bij VNCI:

“Belangrijke uitkomst van dit gezamenlijk traject is dat de betrokken partijen (bedrijf,  drinkwaterbedrijf en vergunningverlener) vroegtijdig en proactief in gesprek gaan bij de start van een lozingverguningstraject. Dit betekent dat relevante informatie, die van belang is voor de lozingsvergunning, wordt gedeeld en besproken. Dit leidt ertoe dat de aanwezige kennis, mogelijke dilemma’s en oplossingen worden uitgewisseld. Deze transparante dialoog draagt bij aan een soepel vergunningsproces. Het sjabloon is een hulpmiddel om partijen bij elkaar te brengen.”

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 31 december. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. Zie voor verdere informatie de statuten, artikel 7, lid 4 en onze website.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur