Maatschappij

Industriële waterprofielen geven inzicht in waterbehoefte van bedrijven

De Beleidstafel Droogte die werd opgericht naar aanleiding van de droge zomer in 2018 bracht in 2019 een rapport uit met 46 aanbevelingen, waarvan het opstellen van industriële waterprofielen er één was. Ze moeten inzicht geven in de waterbehoefte van bedrijven. Dit voorjaar werd een pilot voor het opstellen van waterprofielen afgerond. Die vond plaats in opdracht van de ministeries van IenW en EZK, waarbij ook VEMW nauw betrokken was.

Matthijs Bonte van het ministerie van IenW: “De aanbeveling van de Beleidstafel Droogte voor het opstellen van waterprofielen van industriële watergebruikers kwam voort uit de behoefte om meer zicht op hun watergebruik te krijgen. Welke soorten water gebruiken zij, welke kwaliteitseisen stellen zij aan water en in welke mate zijn zij afhankelijk van zoet water voor hun productieprocessen? Ook tonen de profielen welke gevoeligheden er zijn en welke effecten optreden bij een tekort. Deze informatie kan gebruikt worden bij zogeheten regionale droogte-overleggen. Mochten er situaties ontstaan waarbij er sprake is van dreigende watertekorten, dan is het belangrijk dat er goede informatie over de waterbehoefte van bedrijven beschikbaar is. Zowel voor de waterbeheerders is dat van belang als voor de bedrijven zelf.”

Matthijs Bonte
Senior Beleidsmedewerker Zoetwater

‘Bedrijven wilden graag meewerken aan de pilot’

 

Acht bedrijven

De pilot voor het opstellen van waterprofielen werd in maart dit jaar uitgevoerd door de adviesbureaus RoyalHaskoningDHV en Infram in het Botlekgebied. Acht bedrijven deden hieraan mee op basis van vrijwilligheid, vertelt Bonte. “Ze wilden er graag aan meewerken.” Hij zegt dat bij de voorbereiding van de pilot kritisch is gekeken welke informatie nu echt relevant en belangrijk is. “Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om bedrijven te bedelven onder een stortvloed van vragen. Het moest overzichtelijk en behapbaar blijven en niet al te veel tijd kosten om een vragenformulier in te vullen. VEMW heeft ons daarbij geholpen. Zij kent de sector goed en weet wat wel en wat niet relevant is.”

Vervolg

Bonte spreekt de wens uit dat er een vervolg komt op de pilot. “Het opgestelde rapport moet eerst nog vastgesteld worden door het Bestuurlijk Platform Zoetwater”, zegt hij. “Daarna bespreken we hoe het opstellen van industriële waterprofielen mogelijk landelijk uitgerold kan worden. Daarbij zullen we ook de hulp van VEMW nodig hebben.”

‘Het ministerie van EZK geeft aanvullende informatie over de droogtesituatie bij de industrie’

 

Watertekortsituaties

Irene Mouthaan van het ministerie van EZK vertelt dat ook haar ministerie betrokken wordt bij dreigende watertekortsituaties. “Op het moment dat er een droogtecrisis ontstaat, dan komt de landelijke crisisorganisatie in beeld. Dat betekent ook dat er een managementteam watertekorten, het MTW, wordt ingesteld. Het ministerie van EZK wordt in het MTW en in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling aangesproken op aanvullende informatie met betrekking tot de droogtesituatie bij de industrie.”

Verantwoordelijk

De waterbeheerders en de industrie zijn samen verantwoordelijk voor de waterprofielen, zegt zij. “Wij vullen de informatie die relevant is voor deze waterprofielen aan. Als directie Topsectoren- en Industriebeleid binnen het ministerie van EZK hebben wij goede contacten met onder meer de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en staalindustrie.”

Nauw betrokken

Het ministerie van EZK is nauw betrokken bij de droogteproblematiek, zegt Mouthaan. “Die betrokkenheid was er bijvoorbeeld tijdens de extreem droge zomer van 2018. Daarnaast zijn we ook betrokken geweest bij de voorbereidingen van het rapport van de Beleidstafel Droogte. Samen met een aantal waterbeheerders, het ministerie van IenW en VEMW hebben we toen twee aanbevelingen gedaan in het rapport. De eerste is het opstellen van waterprofielen van industriële watergebruikers en de tweede is dat landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT de locaties in kaart brengt waar mogelijke keteneffecten voor het energienet op kunnen treden als gevolg van droogte.”

Belangrijke rol

Mouthaan noemt de inbreng van VEMW bij het opstellen van deze aanbevelingen onmisbaar en van groot belang. “De samenwerking is goed en afspraken worden goed op elkaar afgestemd. Dat hebben we ook ervaren bij de pilot die tijdens het voorjaar is uitgevoerd. Nu is de vraag of het opstellen van waterprofielen ook breed kan worden uitgerold door de betreffende waterbeheerders en industrie. De ministeries van IenW en EZK en VEMW kunnen hierin een faciliterende rol vervullen.”

Irene Mouthaan
Programmaleider/Secretaris Topsector Water en Maritiem

VEMW is blij dat de aanbeveling van de industrie om waterprofielen op te stellen is overgenomen in het rapport van de Beleidstafel Droogte dat eind december 2019 verscheen, zegt directeur Water, Roy Tummers, van VEMW. “Het is belangrijk dat waterbeheerders weten welke partijen water nodig hebben in hun gebieden. De waterprofielen geven inzicht in de watervoorziening en waterafhankelijkheid van industriële bedrijven. Ze bevatten gegevens, zoals beschikbare (zoet) waterbronnen, (vergunde) onttrekkingshoeveelheden, risico’s en gevolgen van een tekort aan water.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur