Water

Handreiking legionellapreventie geeft concrete handvatten voor AWZI’s

In 2017 en 2018 maakten twee ernstige incidenten duidelijk dat ook waterzuiveringsinstallaties een bron kunnen zijn van legionellabesmetting. Omgevingsdiensten reageerden verschrikt en adviseerden in eerste instantie om alle zuiveringsinstallaties te overkappen. Een dure en ingrijpende oplossing. VEMW pleitte er daarom voor om eerst te onderzoeken of bedrijven met een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op een andere verantwoorde én doelmatige manier de risico’s kunnen beheersen. Dit heeft begin dit jaar geresulteerd in een ‘Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties’.

VEMW heeft erop aangedrongen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de regie nam in dit vraagstuk. Dat is gebeurd en KWR en Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van het ministerie een handreiking opgesteld. Er is bovendien een Klankbordgroep Legionellapreventie in Afvalwater samengesteld, waarin onder meer VEMW, maar ook de waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en brancheorganisaties vertegenwoordigd waren. De handreiking geeft bedrijven handvatten om legionellarisico’s die mogelijk voortkomen uit hun AWZI, in te schatten en te beheersen. Het gaat dus nadrukkelijk om preventie.

Beheersplan maken

De handreiking richt zich op biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Onderzoek heeft laten zien dat in Nederland ongeveer honderd AWZI’s zijn waar kans op legionellagroei en -verspreiding is. Daarnaast zijn er nog eens ruim driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) waarop de handreiking ook van toepassing is. In het document is stapsgewijs vastgelegd hoe je legionella kunt opsporen en bij welke concentratie je in actie moet komen. Daarnaast is te lezen hoe je de risico’s kunt inschatten, hoe je een beheersplan opstelt en welke maatregelen je kunt nemen om groei en verspreiding te voorkomen. Belangrijke informatie, want legionella brengt zeer ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee!

De Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties is hieronder te lezen:

Lees meer

Roy Tummers, directeur Water bij VEMW:

“Wij zijn bij VEMW blij met de handreiking zoals die er nu is. Het geeft concrete handvatten, waarmee bedrijven echt direct aan de slag kunnen. We voorkomen hiermee bovendien dat omgevingsdiensten elk hun eigen koers varen en zelf regels opstellen. Op onduidelijkheid en een gebrek aan uniformiteit zit niemand te wachten. Wij vinden het ook heel waardevol dat het document nog enige vrijheid aan bedrijven overlaat om zelf in te vullen hoe zij de risico’s gaan beheersen. Alleen maar positief dus? Nou, ik zie wel dat er nog kennislacunes zijn. We weten nog lang niet alles over de groei en verspreiding van legionella. Welke factoren zijn bijvoorbeeld nu echt van invloed? Er moet de komende jaren dus nog flink wat onderzoek worden gedaan. Wij hebben erop aangedrongen dat zolang wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, we vooral moeten handelen op basis van gezond verstand. Wij vinden het onverstandig om rigide, lees: dure, maatregelen te verplichten wanneer je niet weet of ze effectief zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat we deze handreiking steeds actueel moeten houden. Zijn er nieuwe inzichten, dan moeten we de adviezen daarop aanpassen.”

Roy Tummers
Directeur Water VEMW
rt@vemw.nl | 0348 48 43 52

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur