Water
Adviesrapport Zonder water, geen later

Jos Peeters van Coca-Cola Europacific Partners: “Ingrijpen is echt nodig”

Wat moet Brabant en wat moeten de Brabanders doen om in de toekomst bestand te zijn tegen langere en meer extreme perioden van droogte? In haar adviesrapport ‘Zonder water, geen later’ doet de onafhankelijke adviescommissie Droogte een oproep aan bestuurders, bedrijfsleven, beleidsmakers en bewoners om werk te maken van een (grond)waterrijk Noord-Brabant in 2040. Jos Peeters, Environmental Manager bij Coca-Cola in Dongen, is blij met het rapport. “De commissie heeft een duidelijk beeld neergezet van de problematiek en alle aspecten goed belicht.”

Om watertekorten in Noord-Brabant te voorkomen, moet er meer (grond)water beschikbaar zijn. Dat betekent dat de grondwaterstanden in de gehele provincie structureel moeten worden verhoogd. In het rapport ‘Zonder water, geen later’ is te lezen dat daarvoor drie belangrijke stappen nodig zijn: meer water vasthouden, tot wel 100 miljoen m3 per jaar minder grondwater onttrekken en 100 tot 150 miljoen m3 per jaar meer infiltreren.

10 miljoen kuub besparen

Voor deze grote opgave is medewerking vereist van alle betrokken partijen: drinkwaterbedrijven, de provincie, het Rijk, waterschappen, de landbouw en de industrie. Waar het gaat om die laatste groep pleit de commissie voor een innovatieagenda die verder gaat dan de huidige inzet op waterbesparing. Met deze agenda moet de industrie komen tot tenminste 10 miljoen kuub extra besparing op jaarbasis.

Grondwaterconvenant

“Dat is behoorlijk ambitieus”, constateert Jos Peeters, “maar het is simpelweg gewoon nodig. Door nu in te grijpen, kunnen we ervoor zorgen dat een industrie als de onze hier duurzaam en toekomstbestendig kan werken. Gelukkig beginnen we in Brabant niet op nul. De Vereniging Industriewater heeft namens de Brabantse industrieën vorig jaar al een grondwaterconvenant ondertekend. De afspraken in het rapport ‘Zonder water, geen later’ zijn daarvan een logisch vervolg.”

Illustratie door Dik Klut

Water use ratio

Jos vertelt dat Coca-Cola in Nederland al veel doet op het terrein van duurzaam watergebruik. De waterstrategie rust op drie pijlers: het verlagen van het eigen gebruik, water replenishment en regenerative water use. “Wij kijken scherp naar onze water use ratio: met andere woorden hoeveel water gebruiken we om één liter product te maken. We zitten nu op 1,48 en willen dit in de komende jaren significant verder reduceren. We willen dat bereiken door onder meer het productiewater meerdere keren te gebruiken en bijvoorbeeld bij het sanitair waterbesparende maatregelen te treffen.”

Water teruggeven

Replenishment is een andere pijler. “Ons doel is om tegen 2030 100 procent van het water dat wij gebruiken in onze regio terug te geven aan de natuur. We investeren daarom onder andere in projecten van Natuurmonumenten. Zo hebben zij bijvoorbeeld het visvijvercomplex ‘De Liskes’ hersteld, zodat daar weer meer water kan worden vastgehouden. Met onze bijdrage kan zo’n 85 miljoen liter water per jaar extra de grond in zakken. We geven dat zogezegd terug aan de natuur.” De derde pijler van Coca-Cola’s waterstrategie is regenerative water use. Al het afvalwater dat de fabriek in Dongen afvoert, moet elders ingezet kunnen worden. “We kijken hoe we het gezuiverde afvalwater beter kunnen inzetten. In Brabant komt het nu nog vaak terecht in rivieren die snel naar zee gaan. Dan heeft het dus minder tijd om de grond in te zakken.”

Platinum certificaat

Dat Coca-Cola in Nederland zich actief inzet voor duurzaam watergebruik blijkt ook uit het AWS-certificaat dat de fabriek in Dongen vorig jaar mocht ontvangen. “Het Alliance for Water Stewardship heeft drie niveaus: basis, goud en platinum. Wij behaalden direct en als enige in Nederland het platinum certificaat en daar zijn we supertrots op. Binnen Coca-Cola wordt dit ook erg gestimuleerd. Er zijn wereldwijd vijf fabrieken met AWS-platinum en daar zijn wij er dus één van. Het mooie van AWS vind ik dat je breed beoordeeld wordt: ze kijken bijvoorbeeld ook hoe je met je omgeving omgaat en hoe je communiceert met andere betrokken partijen.” Juist die brede scope is volgens Jos nodig als we echt stappen willen zetten in duurzaam watergebruik. “Daarom is het ook zo belangrijk dat in het rapport ‘Zonder water, geen later’ alle facetten en alle partijen aan bod komen. We kunnen het ons niet meer veroorloven om naar elkaar te wijzen; we zijn nu allemaal aan zet.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur