Vereniging

VEMW

 Korte berichten

Webinar Netcongestie: wat kan er nog wél?

Op 28 maart 2024 vond het VEMW webinar Netcongestie plaats. Matthieu van den Beld van VEMW en Omar Karimian van Enexis gingen in op de effecten van netcongestie en bespraken de laatste ontwikkelingen in congestiemanagement. Waar het vaak gaat over wat er door congestie niet (meer) kan, ging het dit keer vooral over wat er wél kan.

Matthieu liet zien dat in verschillende gremia gewerkt wordt aan oplossingen om de effecten van netcongestie te verzachten. Hij zoomde in op bestaande en geïmplementeerde instrumenten, zoals het CapaciteitsBeperkingsContract (CBC), en op aankomende instrumenten, zoals de GroepsTransportOvereenkomst (GroepsTO). Matthieu benadrukte in zijn presentatie de meerwaarde van flexibiliteit in het elektriciteitsverbruik.

Alternatieve oplossingen

Omar Karimian van Enexis Netbeheer legde de focus op de gevolgen van netcongestie voor regionale netbeheerders en de praktische invulling van congestiemanagement. De regionale netbeheerder probeert via alternatieve oplossingen zoveel mogelijk aangeslotenen te helpen. Samenwerking en transparante communicatie zijn hierbij cruciaal. Aangeslotenen die als groep naar een oplossing zoeken, kunnen terecht bij een speciale afdeling die helpt bij het realiseren van alternatieve oplossingen.


De presentaties van het webinar Netcongestie kunt u hier inzien:

Webinar Kernenergie: met kernenergie de klimaatdoelen halen

Kernenergie staat weer op de agenda in Nederland! Daarom organiseerde VEMW op 8 mei 2024 een webinar over kernenergie. Carlo Wolters, directeur van EPZ (de exploitant van Kerncentrale Borssele), sprak over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen.

EPZ is meer dan alleen een kerncentrale. Carlo Wolters liet zien dat het energieproductiebedrijf ook over een windpark en een zonnepark beschikt. Hij legde uit hoe een kerncentrale werkt en ging in op de vraagstukken rondom veiligheid en de opslag van radioactief afval.

Nieuwbouw?

Kerncentrale Borssele produceert tot 31 december 2033 stroom. Daarna zou de kerncentrale dicht moeten. De Nederlandse regering heeft EPZ echter gevraagd om te onderzoeken of de kerncentrale langer in bedrijf kan blijven. Daarnaast werkt EPZ nog aan twee andere projecten: de ondersteuning van de overheid bij de voorbereiding van de bouw van twee grote kerncentrales op de voorkeurslocatie Borssele en de voorbereiding en ontwikkeling van kleine modulaire reactoren op industriële locaties. Ook daarover vertelde Carlo Wolters meer.


De presentatie van Carlo Wolters van EPZ kunt u hier inzien:

Professionals praten over wateruitdagingen tijdens Hét Nationale Watersymposium

Op 6 juni organiseerde VEMW samen met SKIW voor de vijftiende keer Hét Nationale Watersymposium. Bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort kwamen circa 100 professionals bij elkaar om te spreken over de grote wateruitdagingen die in Nederland spelen en daarbuiten. Daarbij was er extra aandacht voor het thema waterkwaliteit.

Het ochtendprogramma van Hét Nationale Watersymposium stond in het teken van beleid. Sprekers van het ministerie van I&W en de Unie van Waterschappen gaven aan wat de overheid doet om de diverse wateruitdagingen het hoofd te bieden. We keken ook over de grens: Didier D’hont van de Vlaamse Milieumaatschappij ging in op de uitdagingen waar België voor staat om de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) te behalen. Daarna was het tijd voor het aanstormende watertalent. Net als vorig jaar mochten ook nu weer meerdere studenten een pitch verzorgen over hun afstudeerwerk.

Inspirerend

Na de pauze konden deelnemers kiezen uit zes inhoudelijke parallelsessies. Onderwerpen die daar aan bod kwamen, waren onder meer PFAS, microplastics en de recent gevormde waterbank die zichzelf als landelijk watermakelaar positioneert. Het programma werd afgesloten met een aantal plenaire sessies. Na een inspirerende sessie van Maartje Wise (RHDHV) over het toenemende belang van artificial intelligence in de waterwereld, kwamen twee bedrijven aan bod die mooie stappen hebben gezet naar een duurzame wijze van omgaan met water: CONO kaasmakers en de Belgische Colruyt groep. De dag werd afgesloten met een uitgebreide netwerkborrel.


We kijken terug op een geslaagde dag en zien uit naar het symposium van 2025!


De presentaties van Hét Nationale Watersymposium kunt u hier zien

Drinkwatergebruik moet fors omlaag: nieuwe doelen en maatregelen vastgesteld in NPvA

Op 10 april is het Nationale Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing (NPvA) vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water. Hierin staat dat het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking moet afnemen tot 100 liter per dag in 2035 (nu 125 liter). Grootverbruikers moeten een reductie van 20% realiseren ten opzichte van de referentieperiode 2016-2019 en laagwaardig gebruik van drinkwater moet worden beperkt. Van grootgebruikers van drinkwater wordt verwacht dat zij het besparingspotentieel in beeld brengen.

De langdurige periodes van droogte van voorgaande jaren en de groeiende knelpunten bij het realiseren van tijdige capaciteitsuitbreiding door drinkwaterbedrijven, zetten de toekomstige beschikbaarheid van drinkwater onder druk. De verwachting is dat de totale drinkwatervraag in Nederland door bevolkings- en economische groei in 2030 groter zal zijn dan in 2020. In 2030 is jaarlijks ongeveer 100 miljoen m3 meer productiecapaciteit nodig. Door de genoemde besparingsdoelen te realiseren, kan het effect van de toegenomen watervraag in relatie tot de schaarsere beschikbaarheid beperkt blijven.

Rol VEMW

VEMW was nauw betrokken bij de totstandkoming van het NPvA. Door onze praktijkkennis en ervaring vanuit de achterban in te brengen, ligt er nu een robuust en uitvoerbaar plan. Ook bij de uitvoering worden wij betrokken.