Elektriciteit

Het MFFBAS (Marktfaciliteringsforum en Beheerder Afsprakenstelsel) maakt afspraken voor het delen en beschermen van data in de energiebranche. VEMW, lid van deze vereniging, vertegenwoordigt zakelijke energiegebruikers en helpt bij praktische vraagstukken. Voor VEMW-leden zijn betrouwbare data-afspraken cruciaal, onder meer bij het leveren van balancerings- en congestiemanagementdiensten.

MFFBAS: nieuwe spelers in de uitwisseling van energiedata

Op 1 april 2022 hield de NEDU, de vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling, op te bestaan om plaats te maken voor een nieuwe organisatie: MFFBAS. MFF staat voor Marktfaciliteringsforum en BAS voor Beheerder Afsprakenstelsel. Wat doet deze vereniging, welke rol heeft VEMW en wat heeft u daar als lid aan? We vroegen het aan onze beleidsadviseur Energie, Matthieu van den Beld.

Waarom is het MFFBAS opgericht?

“Om netcongestie het hoofd te bieden en de energietransitie te realiseren, wordt er gewerkt aan slimme oplossingen voor betere benutting van het elektriciteits- en gasnet. Voor veel van die oplossingen is het nodig om data te delen. Die data liggen bij verschillende partijen: bij je netbeheerder en bij de energieleverancier. Soms is die energieleverancier ook je BSP, de Balancing Service Provider, en je CSP, de Congestion Service Provider, maar dat kunnen ook verschillende partijen zijn. Kortom, de data liggen nogal verspreid. Om goede afspraken te maken over de toegankelijkheid en het delen ervan, is het MFFBAS opgericht. Energiedata zijn zeer privacygevoelig en daarom is het van groot belang dat daar zorgvuldig en vertrouwelijk mee wordt omgesprongen.”

Wat doet het MFFBAS?

“MFF en BAS zijn eigenlijk twee aparte organisaties, maar omdat ze zo nauw met elkaar verweven zijn, werken ze onder één naam. MFF, het Marktfaciliteringsforum, is een vereniging. De leden maken gezamenlijk afspraken over welke energiedata wel of niet gedeeld worden en op welke manier dat gebeurt. Deze afspraken zorgen ervoor dat energiedata op een eenvoudige manier beschikbaar komen en gebruikt kunnen worden om het energiesysteem te laten functioneren.

BAS, Beheerder Afsprakenstelsel, is verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning van de vereniging MFF en voor de implementatie en monitoring van de gemaakte afspraken. De BAS werkt daarnaast nieuwe ideeën uit en legt die vervolgens voor aan de algemene ledenvergadering van het MFF.”

Wat is de rol van VEMW hierin?

“Wij zijn lid van de vereniging MFF en mogen dus meestemmen over voorstellen in de algemene ledenvergaderingen. Zo kunnen wij de belangen van onze leden behartigen. Daarnaast worden we vaak gevraagd om mee te denken in werkgroepen die binnen BAS de afspraken uitwerken. Denk bijvoorbeeld aan hoe we moeten omgaan met conflicterende biedingen wanneer een partij beschikbare flexibele capaciteit voor congestiemanagement én op de onbalansmarkt aanbiedt. Een andere werkgroep waarvan ik deel uitmaak, houdt zich bezig met het valideren van gedane biedingen. Het gaat dus echt om praktische zaken waarbij data gedeeld moeten worden. Dan is het belangrijk dat daarbij ook de stem van de zakelijke energiegebruiker gehoord wordt en daar zorgen wij voor.”

Is MFFBAS voor alle VEMW-leden relevant?

“Zeker! Al onze leden begeven zich op de energiemarkt en maken met energieleveranciers en netbeheerders afspraken over de contractering en levering van energie. Daarnaast hebben zij een BSP nodig en moeten ze ook een CSP aanwijzen wanneer ze bij een gecontracteerd vermogen van meer dan 1 megawatt in een congestiegebied verplicht worden om een bieding voor congestiemanagement te doen. Dat kunnen al vier verschillende partijen zijn die de energiedata van onze leden nodig hebben. Dan is het goed om te weten dat er betrouwbare afspraken zijn gemaakt voor het delen van data. Wij betrekken de leden regelmatig bij dit proces: als er ingrijpende afspraken op tafel komen, checken we altijd hoe leden daarover denken.”

Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden conform het gestelde in de statuten, artikel 7, lid 4.